Gjeld Rosendal Kunstgras

Til orientering har vi laga oppstillinga nedanfor over kontantstraumen for to i utgangspunktet samanliknbare anlegg. Tala er henta frå revidert spelemiddelrekneskap for dei to anlegga. Kostnadene er henta frå kolonna «Sum betalte utgifter». Inntektene/pengane er henta frå «Finansiering av anlegget» Sum kontantinntekter.


  

  Rosenda Kunstgras Kvednabekkjen
Rosendal Turnlag IL Trio
     
Samla utbet. i rekneskap 5.989.257 5.885.618
     
Spelemidlar 2.308.000 2.500.000
Kommunalt tilskot 1.350.000 3.273.000
Kommunen bet. mva 1.197.848  
     
Sum inntekter 4.855.848 5.773.000
Idrettslaget sitt bidrag    
i kroner 1.133.409 112.618
     
Kommunalt tilskot i    
% av spelemiddelgrl. 22,5 41,8
     
Kommunalt tilskot i    
% av betalte utgifter 22,9 55,6