Trenings- og kamptider

For at alle trenarar og lagleiarar, men og spelarar og foreldre skal kunne planlegge fotballkvardagen betre er det no laga ein vekeplan for banedisponeringa for både grasbanen og kunstgrasbanen i Rosendal.


Alle faste treningstider er lagt inn med gul farge, kampar er lagt inn med raud farge, og treninger som må flyttast grunna kollisjon med kampar er merka med grøn farge.

Endringar i faste treningstider må avklarast med Arvid Nes, og slikt bytte er avhengig av ledig tid på banen. Ein må og på førehand avklare slike bytte med andre lag som vert råka av endringa.

Flytting av kampar må og avklarast med Arvid Nes og så langt mogeleg med lag som då må flytte trening.

Merk at lillegut 98-laget utgår, og at spelarane vert flytta til lillegut 97 eller minigut 99.

Planen er laga i Excel rekneark, men kopiert over til eit PDF-dokument. Alle har vel ein eller annan versjon av PDF-viewer, slik at planen er lett tilgjengeleg for alle.

Har du idear til forbetringar eller framlegg til annan type informasjon som bør inn i planen, kontakt Per Inge Olsen på mail per.inge.olsen@knett.no, så vil ein sjå på dette til neste oppdatering.

Helsing
Per Inge Olsen

Her finn du dokumentet
PS! dokumentet vil du og kunne finna under fotball i menyen til venstre.